Visie

Client centraal

Het gaat bij ons om maatwerk voor elke cliënt, passend bij zijn zorgbehoefte. Uiteraard binnen de grenzen van verantwoorde zorg. De wensen van de cliënt en zijn systeem zijn bij ons uitgangspunt. Wij zijn van mening dat kinderen/jongeren met een beperking dezelfde kansen verdienen op een kwalitatief goed bestaan als kinderen/jongeren zonder beperking. Ook zij willen gewaardeerd worden om wie ze zijn en zich verbonden voelen met andere mensen en hun omgeving. Ook zij willen van betekenis zijn voor anderen en bijdragen aan de samenleving.


Hoe bereiken wij dat

Wij zijn van mening dat degenen die afhankelijk zijn van zorg moeten kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden, dat hun drijfveren gehoord worden en dat hun mogelijkheden en wensen het uitgangspunt vormen. De zelfredzaamheid van de cliënten is voor ons het uitgangspunt. In de zorg gaan we uit van iemands mogelijkheden, in plaats van uitgaan van zijn beperkingen. Cliënten moeten naar onze mening zo veel mogelijk worden gestimuleerd gebruik te maken en blijven maken van hun eigen mogelijkheden. De begeleiding die Stichting Wilco biedt is vooral praktisch en doelgericht. Door vanuit de behoeftes, mogelijkheden en de belevingswereld van de cliënt te handelen, gaan we stapsgewijs op weg naar een positieve ontwikkeling. De pedagogische relatie tussen de hulpverlener en de cliënten moet, naar onze mening, niet alleen vertrouwd, respectvol en betrokken zijn, maar ook structureel en sturend. Omdat iedere cliënt uniek is bestaat onze hulp altijd uit maatwerk!

Zelfredzaamheid, persoonlijke en sociale kwaliteiten staan bij ons centraal in het werken met onze cliënten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het zelfstandig functioneren, de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie. Onze benadering is open, betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Wij vinden het vermogen van een persoon om zelf te kunnen bepalen op welke wijze hij het eigen leven inricht en hoe de zorg wordt ingevuld belangrijk. Wij ondersteunen onze cliënten hierbij door o.a. de zelfredzaamheid en de weerbaarheid te vergroten en hen te begeleiden bij moeilijkheden gedurende alle levensfasen, zodat zij in hun kracht staan en/of kunnen komen. Wij streven erna dat er op elk moment en in elke levensfase passende hulpverlening wordt geboden!